PHÂN BIỆT “通过” 和“经过”

Phân biệt “通过” 和“经过”

相同点:两者都可表示把人或事物作为某种手段而达到某种目的。

Điểm giống nhau:  “通过” và“经过”đều có thể được dùng để diễn tả ý đạt được mục đích nhất định nhờ người nào đó hay bằng phương tiện/ cách thức nào đó.

例如: 通过/ 经过大家的努力,公司的生意越来越大

Tōngguò/ jīng guo dàjiā de nǔlì, gōngsī de shēngyì yuè lái yuè dà.

Thông qua sự nỗ lực của mọi người, việc làm ăn của công ty càng ngày càng lớn.

不同点:

  1. 表示这个意思时:“通过”是介词,“经过”是动词。在意义上“通过”强调方法、手段,而“经过”强调事情的过程。

Trong trường hợp, “通过”là giới từ còn “经过”làm động từ. Về mặt nghĩa, “通过”nhấn mạnh cách thức hay phương tiện còn “经过”nhấn mạnh quá trình diễn ra sự việc.

例如: 希望通过这次活动引起大家的兴趣,让大家更了解我们公司。

Xīwàng tōngguò zhè cì huódòng yǐnqǐ dàjiā de xìngqù, ràng dàjiā gèng liǎojiě wǒmen gōngsī.

Hy vọng thông qua hoạt động lần này gợi lên sự hứng thú của mọi người, giúp mọi người càng hiểu về công ty chúng tôi.

经过一次次失败之后,他终于成功了。

Jīngguò yīcì cì shībài zhīhòu, tā zhōngyú chénggōngle.

Trải qua nhiều lần thất bại, anh ấy cuối cùng cũng thành công.

  1. 两者做动词时,“通过”表示从某个地方穿过,从一端或一侧到另一端或另一侧, “经过”表示途径某地,没有穿过的意思。

Khi được dùng làm động từ, “通过”có nghĩa là đi qua nới nào đó từ đầu này/ phía này đến đầu kia/ phía kia, còn “经过”chỉ việc đi ngang qua nơi nào đó nhưng không mang nghĩa đi từ đầu này đến đầu kia.

例如: 这里正在修路,汽车无法通过。Zhèlǐ zhèngzài xiū lù, qìchē wúfǎ tōngguò.

Ở đây đang sửa đường, ô tô không thể đi qua.

我正好经过这儿,顺便过来看你。Wǒ zhènghǎo jīngguò zhè’er, shùnbiàn guòlái kàn nǐ.

Tôi vừa hay đi qua đây, nhân tiện đến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0989513255