BIỆN THỊ TRANG NHUNG : CỬ NHÂN ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ