TRẦN HỒNG MINH – ĐẠI HỌC PHÚC KIẾN – CHUYÊN NGÀNH : HÁN NGỮ THƯƠNG MẠI