NGUYỄN THUÝ VÂN : CỬ NHÂN ĐẠI HỌC KINH DOANH CN HANOI