NGUYỄN THỊ HỒNG LUYẾN : CỬ NHÂN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI