PHÂN BIỆT “差不多” 和 “几乎”

PHÂN BIỆT “差不多” 和 “几乎”

相同点:副词,两者都表示非常接近、相近、都可以做状.

Điểm giống nhau: “差不多” và “几乎”đều là phó từ, được dùng để diễn tả rằng các đối tượng được để cập là xấp xỉ, gần như nhau. Cả hai từ này đều có thể làm trạng ngữ.

例如:他的汉语说得很好,差不多/几乎跟中国一样。

不同点:

  1. 表示这个意思时,“差不多”可以直接用在单音节形容词前,而“几乎”后面的形容词之前或之后要加别的词语。

Trong trường hợp, ta có thể dùng “差不多”ngay trước tính từ có một âm tiết. Trong khi đó, ta phải thêm các từ ngữ khác phía trước hoặc sau tính từ theo sau几乎

他们俩差不多高。

他们俩几乎一样高。

他比我几乎高了一头

  1. “差不多”可以用在数量词前面,表示接近这个数量,“几乎”没有这个用法。

“差不多”có thể được dùng trước từ chỉ số để diễn tả ý gần bằng số đó. “几乎”không được dùng trong trường hợp này.

李老师差不多六十岁了。

  1. “差不多”还可以是形容词,做谓语,表示相差不远,“几乎”没有这个用法。

“差不多”cũng có thể là tính từ, được dùng làm vị ngữ để chỉ các đối tượng được đề cập rất giống nhau và không có nhiều sự khác biệt. “几乎”không được dùng cho trường hợp này.

姐妹俩性格差不多。

  1. “几乎”可以表示说话人不希望发生的事接近实现,但最后没有实现,“差不多”没有这个用法。

“几乎”có thể được dùng để diễn tả một việc gì đó (ngoài ý muốn của người nói) suýt xảy ra nhưng cuối cùng lại không xảy ra. “差不多”không được dùng cho trường hợp này.

这件事我几乎忘了告诉你了。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *