Từ Vựng HSK 9 Cấp: HSK1

Danh sách 500 từ vựng HSK 9 cấp 1

HSK cấp 1 của tiêu chuẩn HSK mới đòi hỏi người học nắm vững 500 từ vựng. Số lượng từ này gần bằng với HSK 3 cấp cũ. Khá nhiều từ vựng đúng không ạ. Vì vậy, chúng ta cần phải càng cố gắng hơn nữa, với tiêu chuẩn mới,càng đạt được chứng chỉ cao thì sẽ mang đến giá trị càng lớn cho chúng ta.

STT Chữ Hán Phiên âm Nghĩa Ví dụ
1 ài yêu, thích wǒ ài nǐ. 我爱你
2 爱好 àihào sở thích nǐ de ài hào shì shén me? 你的爱好是什么
3 số 8 tā bā suì le. 他八岁了
4 爸爸|爸 bàba|bà bố, ba, cha zhè shì wǒ bà ba. 这是我爸爸
5 ba nào, nhé, chứ, đi (trợ zǒu ba! 走吧
6 bái trắng tā xǐ huan bái chèn shān. 他喜欢白衬衫
7 白天 báitiān ban ngày zhè lǐ bái tiān hěn rè. 这里白天很热
8 bǎi một trăm zhè lǐ yǒu bā bǎi gè xué sheng. 这里有八百个学生
9 bān lớp tā zài sì bān. 她在四班
10 bàn một nửa wǒ chī le bàn gè dàn gāo. 我吃了半个蛋糕
11 半年 bàn nửa năm wǒ xué zhōng wén bàn nián le. 我学中文半年了
12 半天 bàn nửa ngày wǒ gōng zuò le bàn tiān. 我工作了半天
13 bāng giúp đỡ nǐ kě yǐ bāng wǒ ma? 你可以帮我吗?
14 帮忙 bāng//máng giúp đỡ xiè xie nǐ de bāng máng! 谢谢你的帮忙!
15 bāo bao, cái túi; gói, bọc zhè shì wǒ de bāo. 这是我的包
16 包子 bāozi bánh bao tā xǐ huan chī bāo zi. 他喜欢吃包子
17 bēi cốc, ly wǒ yào yī bēi kā fēi. 我要一杯咖啡
18 杯子 bēizi cốc, chén, ly wǒ yào mǎi zhè gè bēi zi. 我要买这个杯子
19 běi bắc zhè fáng zi cháo běi. 这房子朝北
20 北边 běibiān phía Bắc tú shū guǎn zài xué xiào de běi biān. 图书馆在学校的北边
21 北京 Běijīng Bắc Kinh nǐ qù guò běi jīng ma? 你去过北京吗?
22 běn cuốn, quyển, tập zhè běn shū hěn yǒu yì si. 这本书很有意思
23 本子 běn vở, cuốn vở wǒ xū yào yī gè běn zi. 我需要一个本子
24 so, so với tā bǐ wǒ gāo. 他比我高
25 bié đừng, không được bié dòng! 别动!
26 别的 biéde cái khác yǒu bié de yán sè ma? 有别的颜色吗?
27 别人 bié·rén người khác, người ta tā bú xiàng bié rén. 她不像别人
28 bìng bệnh tā de pí fū bìng hǎo le. 他的皮肤病好了
29 病人 bìngrén bệnh nhân bìng rén xū yào duō xiū xi. 病人需要多休息
30 不大 nhỏ, không lớn wǒ de fáng zi bú dà. 我的房子不大
31 不对 búduì không đúng nǐ de dá àn bú duì. 你的答案不对
32 不客气 có gì bú kè qi! 不客气!
33 不用 búyòng không cần bú yòng zháo jí. 不用着急
34 không tā bù jǐn zhāng. 他不紧张
35 cài đồ ăn, món ăn tā xǐ huan zhè dào cài. 他喜欢这道菜
36 chà thiếu, kém wǒ měi tiān hē chá. 我每天喝茶
37 chá trà tā de tài dù hěn chà. 他的态度很差
38 cháng thường wǒ cháng diǎn wài mài. 我常点外卖
39 常常 chángcháng thường thường wǒ cháng cháng zuò fàn. 我常常做饭
40 chàng hát tā xǐ huan chàng zhōng wén gē. 他喜欢唱中文歌
41 唱歌 chànggē hát, ca hát tā xǐ huan chàng gē. 她喜欢唱歌
42 chē xe wǒ de chē huài le. 我的车坏了
43 车票 chēpiào vé xe wǒ yào mǎi yī zhāng chē piào. 我要买一张车票
44 车上 chē trên xe wǒ de shǒu jī zài chē shàng. 我的手机在车上
45 车站 chēzhàn bến xe wǒ zài chē zhàn. 我在车站
46 chī ăn wǒ yào chī ròu. 我要吃肉
47 吃饭 chī//fàn ăn cơm wǒ yào hé péng you chī fàn. 我要和朋友吃饭
48 chū ra, xuất tā ná chū le qián bāo. 她拿出了钱包
49 出来 chūlái xuất hiện, đi ra tài yáng chū lái le. 太阳出来了
50 出去 chūqù ra, ra ngoài wǒ měi tiān chū qù sàn bù. 我每天出去散步
51 穿 chuān mặc tā xǐ huan chuān duǎn kù. 他喜欢穿短裤
52 chuáng giường, đệm tā tǎng zài chuáng shàng. 他躺在床上
53 lần wǒ měi zhōu jiàn shēn sì cì. 我每周健身四次
54 cóng từ, qua, theo cóng zhè lǐ dào chē zhàn yào shí fēn zhōng. 从这里到车站要十分钟
55 cuò sai wǒ cuò le. 我错了
56 đánh, bắt tā bù dǎ nǚ rén. 他不打女人
57 打车 dǎchē bắt xe wǒ yào dǎ chē qù fēi jī chǎng. 我要打车去飞机场
58 打电话 dǎ diànhuà gọi điện wǒ xū yào dǎ diàn huà gěi gù kè. 我需要打电话给顾客
59 打开 dǎkāi mở, mở ra qǐng dǎ kāi kōng tiáo. 请打开空调
60 打球 dǎ qiú chơi bóng wǒ xǐ huan hé péng you dǎ qiú. 我喜欢和朋友打球
61 to, lớn tā de fáng zi hěn dà. 他的房子很大
62 大学 dàxué đại học wǒ míng nián yào shēn qǐng dà xué. 我明年要申请大学
63 大学生 dàxuéshēng sinh viên đại học xiàn zài de dà xué shēng yā lì hěn dà. 现在的大学生压力很大
64 dào đến, tới wǒ wǔ fēn zhōng hòu dào. 我五分钟后到
65 得到 dédào đạt được, nhận được tā xiǎng dé dào jiǎng xué jīn. 他想得到奖学金
66 de biểu thị từ trước nóngữ tā shāng xīn de kū le. 她伤心地哭了
67 de (biểu thị sự sở hữu) của zhè shì ào lì de shǒu jī. 这是奥利的手机
68 děng đợi, chờ wǒ huì děng nǐ de. 我会等你的
69 đất, lục địa; trái đất yào shi zài dì shang. 钥匙在地上
70 地点 dìdiǎn địa điểm, nơi chốn huì yì dì diǎn zài nǎ lǐ? 会议地点在哪里?
71 地方 dìfang nơi, địa phương zhè gè dì fang zhēn piào liang. 这个地方真漂亮
72 地上 dìshang trên mặt đất dì shang yǒu hěn duō shuǐ. 地上有很多水
73 地图 dìtú bản đồ zhè shì zhōng guó dì tú. 这是中国地图
74 弟弟|弟 dìdi|dì em trai wǒ yǒu yí gè dì di. 我有一个弟弟
75 第(第二) dì(dì-èr) thứ … (số thứ tự) zhè shì wǒ dì wǔ cì lái zhōng guó. 这是我第五次来中国
76 diǎn ít, chút, hơi xiàn zài sān diǎn le. 现在三点了
77 diàn điện, pin. méi yǒu diàn. 没有电
78 电话 diànhuà điện thoại nǐ de diàn huà hào mǎ shì duō shao? 你的电话号码是多少?
79 电脑 diànnǎo máy tính wǒ yào mǎi yī tái diàn nǎo. 我要买一台电脑
80 电视 diànshì truyền hình; TV tā měi tiān kàn diàn shì. 他每天看电视
81 电视机 diànshìjī (chiếc) TV wǒ de diàn shì jī huài le. 我的电视机坏了
82 电影 diànyǐng điện ảnh, phim wǒ zuó tiān kàn le yí bù diàn yǐng. 我昨天看了一部电影
83 电影院 diànyǐngyuàn rạp chiếu phim diàn yǐng yuàn zài nǎ lǐ? 电影院在哪里?
84 dōng đông fáng zi cháo dōng. 房子朝东
85 东边 dōngbian phía đông chē kù zài fáng zi de dōng bian. 车库在房子的东边
86 东西 dōngxi đồ đạc, đồ, vật tā mǎi le hěn duō dōng xi. 他买了很多东西
87 dòng động, chạm bié dòng. 别动
88 动作 dòngzuò động tác, hoạt động tā xǐ huan kàn dòng zuò piàn. 他喜欢看动作片
89 dōu đều wǒ men dōu shì péng you. 我们都是朋友
90 đọc qǐng dú zhè jù huà. 请读这句话
91 读书 dú//shū đọc sách tā xǐ huan dú shū. 他喜欢读书
92 duì đúng nǐ zuò duì le. 你做对了
93 对不起 duìbuqǐ xin lỗi duì bu qǐ. 对不起
94 duō( Nhiều (đại từ nghi vấn) bao hē lǜ chá hǎo chù duō. 喝绿茶好处多
95 多少 duōshǎo bao nhiêu zhè gè duō shao qián? 这个多少钱?
96 饿 è đói wǒ è le. 我饿了
97 儿子 érzi con trai nǐ de ér zi zhēn kě ài. 你的儿子真可爱
98 èr số 2 lì xī lǜ shì bǎi fēn zhī èr. 利息率是百分之二
99 fàn cơm wǒ chī le sān wǎn fàn. 我吃了三碗饭
100 饭店 fàndiàn quán ăn/ nhà hàng zhè jiā fàn diàn de cài hěn guì. 这家饭店的菜很贵
101 房间 fángjiān căn phòng wǒ de fáng jiān hěn luàn. 我的房间很乱
102 房子 fángzi căn nhà/ căn hộ tā de fáng zi hěn hǎo. 他的房子很好
103 fàng thả, đặt, để wǒ bǎ qián fàng zài qián bāo lǐ. 我把钱放在钱包里
104 放假 fàng//jià nghỉ, nghỉ định kỳ nǐ xiǎng fàng jià ma? 你想放假吗?
105 放学 fàng//xué tan học tā měi tiān sì diǎn fàng xué. 他每天四点放学
106 fēi bay nǐ huì fēi ma? 你会飞吗?
107 飞机 fēijī máy bay tā xiǎng mǎi yī jià fēi jī. 他想买一架飞机
108 非常 fēicháng vô cùng, hết sức, rất fēi cháng hǎo! 非常好!
109 fēn phút tā shù xué kǎo shì dé le bā shí fēn. 他数学考试得了八十分
110 fēng gió jīn tiān méi yǒu fēng. 今天没有风
111 gān khô wà zi gān le. 袜子干了
112 干净 gānjìng sạch sẽ tā de jiā hěn gān jìng. 她的家很干净
113 gàn làm nǐ bì yè hòu xiǎng gàn shén me? 你毕业后想干什么?
114 干什么 gànshénme làm gì đó nǐ zài gàn shén me? 你在干什么?
115 gāo cao zhè zuò shān hěn gāo. 这座山很高
116 高兴 gāoxìng vui vẻ, vui mừng wǒ hěn gāo xìng. 我很高兴
117 告诉 gàosù nói, kể lại bié gào su tā. 别告诉她
118 哥哥|哥 gēge|gē anh trai wǒ gē ge shì lǎo shī. 我哥哥是老师
119 bài hát nǐ huì chàng zhè shǒu gē ma? 你会唱这首歌吗?
120 cái wǒ yào mǎi wǔ gè xī guā. 我要买五个西瓜
121 gěi cho qǐng gěi wǒ yī bēi shuǐ. 请给我一杯水
122 gēn và, cùng wǒ gēn nǐ yī qǐ qù. 我跟你一起去
123 工人 gōngrén công nhân, người laochung gōng rén dōu xià bān le. 工人都下班了
124 工作 gōngzuò công việc wǒ jīn tiān de gōng zuò hěn duō. 我今天的工作很多
125 关(动) guān đóng qǐng guān mén. 请关门
126 关上 guānshàng khép vào jì dé bǎ shǒu jī guān shang. 记得把手机关上
127 guì đắt fáng zū tài guì le. 房租太贵了
128 guó đất nước, nước nhà, Tổ nǐ shì nǎ guó rén? 你是哪国人?
129 国家 guójiā đất nước, Quốc Gia zhōng guó shì yī gè lì shǐ yōu jiǔ de guó jiā. 中国是一个历史悠久的国家
130 国外 guó nước ngoài tā zài guó wài xué xí. 他在国外学习
131 guò (đi) qua, (bước) qua tā guò le kǒu yǔ kǎo shì. 他过了口语考试
132 hái vẫn, còn wǒ hái méi zuò wán. 我还没做完
133 还是 háishi hay là nǐ yào kā fēi hái shì chá? 你要咖啡还是茶?
134 还有 hái yǒu còn có, còn nữa là dǒng shǒu yǔ de,chú le wǒ hái yǒu sān gè rén. 懂手语的,除了我还有三个人
135 孩子 háizi đứa trẻ, con (tôi) tā yǒu wǔ gè hái zi. 她有五个孩子
136 汉语 Hànyǔ (ngôn ngữ) tiếng Trung tā huì shuō hàn yǔ. 他会说汉语
137 汉字 Hànzì chữ Hán tā jīn tiān xué le shí gè hàn zì. 他今天学了十个汉字
138 hǎo tốt, đẹp tā shì yí gè hǎo lǎo shī. 她是一个好老师
139 好吃 hǎochī ngon zhè qiǎo kè lì zhēn hǎo chī. 这巧克力真好吃
140 好看 hǎokàn đẹp, xinh, hay zhè gè hǎo kàn ma? 这个好看吗?
141 好听 hǎotīng êm tai, du dương, dễ zhè shǒu gē hǎo tīng ma? 这首歌好听吗?
142 好玩儿 hǎowánr (chơi) vui zhè gè yóu xì zhēn hǎo wánr. 这个游戏真好玩儿
143 hào ngày jīn tiān jǐ hào? 今天几号?
144 uống nǐ hē kā fēi ma? 你喝咖啡吗?
145 wǒ xǐ huan hēi sè hé bái sè. 我喜欢黑色和白色
146 hěn rất tā de chē hěn guì. 她的车很贵
147 hòu sau xià bān hòu,nǐ lái wǒ jiā. 下班后,你来我家
148 后边 hòubian phía sau chē zhàn zài jiǔ diàn hòu bian. 车站在酒店后边
149 后天 hòutiān ngày kia wǒ hòu tiān qù hǎi nán. 我后天去海南
150 huā đóa hoa nǐ xǐ huan zhè duǒ huā ma? 你喜欢这朵花吗?
151 huà lời nói wǒ bù míng bai tā de huà. 我不明白他的话
152 huài xấu, hỏng xī yān shì gè huài xí guàn. 吸烟是个坏习惯
153 huán trả nǐ shén me shí hou hái chē? 你什么时候还车?
154 huí quay lại, về nǐ shén me shí hou huí zhōng guó? 你什么时候回中国?
155 回答 huídá trả lời qǐng nǐ huí dá. 请你回答
156 回到 huídào quay về tā xiǎng huí dào shàng hǎi. 他想回到上海
157 回家 huí jiā về nhà nǐ jǐ diǎn huí jiā? 你几点回家?
158 回来 huí//·lái về, quay về (hướng nǐ shén me shí hou huí lái? 你什么时候回来?
159 回去 huí//·qù về, quay về (hướng nǐ zěn me huí qù? 你怎么回去?
160 huì sẽ, biết làm nǐ huì shuō zhōng wén ma? 你会说中文吗?
161 火车 huǒchē xe lửa wǒ zuò huǒ chē qù shēn zhèn. 我坐火车去深圳
162 机场 jīchǎng sân bay wǒ zài jī chǎng. 我在机场
163 机票 jīpiào vé máy bay nǐ dìng jī piào le ma? 你订机票了吗?
164 鸡蛋 jīdàn trứng gà nǐ xǐ huan chī jī dàn ma? 你喜欢吃鸡蛋吗?
165 mấy, vài nǐ yào jǐ bēi kā fēi? 你要几杯咖啡?
166 nhớ qǐng jì xià zhè xiē hàn zì. 请记下这些汉字
167 记得 jìde ghi nhớ nǐ jì de wǒ ma? 你记得我吗?
168 记住 jìzhù nhớ kĩ wǒ huì jì zhù de. 我会记住的
169 jiā nhà wǒ zài jiā zài pǔ dōng. 我的家在浦东
170 家里 jiā lǐ trong nhà wǒ de yào shi zài jiā lǐ. 我的钥匙在家里
171 家人 jiārén người nhà, người trongđình nǐ de jiā rén hǎo ma? 你的家人好吗?
172 jiān giữa wǒ yào dìng sān jiān dān rén fáng. 我要订三间单人房
173 jiàn gặp, thấy nǐ xiǎng jiàn wǒ ma? 你想见我吗?
174 见面 jiàn//miàn gặp mặt wǒ men zài nǎ lǐ jiàn miàn? 我们在哪里见面?
175 jiāo dạy nǐ kě yǐ jiāo wǒ ma? 你可以教我吗?
176 叫(动) jiào gọi, kêu nǐ kě yǐ jiào wǒ Angel. 你可以叫我Angel
177 教学楼 jiàoxuélóu khu nhà dạy học wǒ de shū zài jiào xué lóu. 我的书在教学楼
178 姐姐|姐 jiějie|jiě chị gái wǒ jiě jie shì hù shì. 我姐姐是护士
179 介绍 jièshào giới thiệu ràng wǒ jiè shào yí xià. 让我介绍一下
180 今年 jīnnián năm nay wǒ jīn nián yào qù zhōng guó. 我今年要去中国
181 今天 jīntiān ngày hôm nay jīn tiān xīng qī jǐ? 今天星期几?
182 jìn vào tā jìn le jiào shì. 他进了教室
183 进来 jìn//·lái bước vào (lại gần chỗnói) nǐ xiǎng jìn lái hē bēi kā fēi ma? 你想进来喝杯咖啡吗?
184 进去 jìn//·qù bước vào (chỗ đó đi, xanói) wǒ yào jìn qù. 我要进去
185 jiǔ số 9 zhè zhī bǐ jiǔ kuài qián. 这支笔九块钱
186 jiù đã; lập tức, ngay wǒ dào le,jiù gěi nǐ dǎ diàn huà. 我到了,就给你打电话
187 觉得 juéde cảm thấy nǐ jué de zěn me yàng? 你觉得怎么样?
188 kāi mở qǐng kāi mén. 请开门
189 开车 kāi//chē lái xe nǐ huì kāi chē ma? 你会开车吗?
190 开会 kāi//huì mở họp, họp wǒ men jǐ diǎn kāi huì? 我们几点开会?
191 开玩笑 kāi wánxiào nói đùa nǐ xǐ huan kāi wán xiào ma? 你喜欢开玩笑吗?
192 kàn nhìn, xem, ngắm kàn! yī tiáo cǎi hóng. 看!一条彩虹
193 看病 kàn//bìng khám bệnh wǒ yào qù kàn bìng. 我要去看病
194 看到 kàndào nhìn thấy nǐ kàn dào le ma? 你看到了吗?
195 看见 kàn//jiàn nhìn thấy wǒ méi kàn jiàn. 我没看见
196 kǎo thi wǒ lái kǎo nǐ yí xià. 我来考你一下
197 考试 kǎo//shì kì thi nǐ zuó tiān de kǎo shì zěn me yàng? 你昨天的考试怎么样?
198 khát wǒ kě le. 我渴了
199 tiết (học) wǒ xǐ huan nǐ de kè. 我喜欢你的课
200 课本 kèběn sách giáo khoa zhè shì nǐ de kè běn. 这是你的课本
201 课文 kèwén bài khóa, bài đọc nǐ kě yǐ dú kè wén ma? 你可以读课文吗?
202 kǒu lượng chỉ người trong nǐ de kǒu téng ma? 你的口疼吗?
203 kuài tệ (đơn vị tiền tệ) wǒ chī le wǔ kuài dàn gāo. 我吃了五块蛋糕
204 kuài nhanh tā pǎo de kuài. 他跑得快
205 lái đến, tới nǐ xiǎng lái wǒ jiā dǎ yóu xì ma? 你想来我家打游戏吗?
206 来到 láidào đến tā qù nián lái dào zhōng guó. 他去年来到中国
207 lǎo già, cũ, cổ tā men shì lǎo péng you. 他们是老朋友
208 老人 lǎorén người già nà gè lǎo rén shēn tǐ hěn hǎo. 那个老人身体很好
209 老师 lǎoshī thầy, cô giáo nǐ de lǎo shī zěn me yàng? 你的老师怎么样?
210 le trợ từ biểu thị sự thay xià yǔ le. 下雨了
211 lèi mệt mỏi nǐ lèi ma? 你累吗? Are you tired?
212 lěng lạnh jīn tiān hěn lěng. 今天很冷
213 trong, bên trong wǒ de hù zhào zài bāo lǐ. 我的护照在包里
214 里边 lǐbian phía trong gōng yuán lǐ bian yǒu yí gè hú 公园里边有一个湖
215 liǎng hai wǒ yǒu liǎng tái diàn nǎo. 我有两台电脑
216 零|0 líng|0 số 0 cóng líng kāi shǐ. 从零开始
217 liù số 6 wǒ yào liù gè jiǎo zi. 我要六个饺子
218 lóu tầng, lầu nǐ zhù zài jǐ lóu? 你住在几楼?
219 楼上 lóu tầng trên wǒ zài lóu shàng. 我在楼上
220 楼下 lóu tầng dưới lóu xià yǒu gè chāo shì. 楼下有个超市
221 đường xá huái hǎi lù zài nǎ lǐ? 淮海路在哪里?
222 路口 lùkǒu giao lộ, đường giaoba đường qǐng zài lù kǒu tíng chē. 请在路口停车
223 路上 lùshang trên đường tā de chē zài lù shang huài le. 他的车在路上坏了
224 妈妈|妈 māma|mā mẹ wǒ mā ma tuì xiū le. 我妈妈退休了
225 马路 mǎlù đường cái, đường quốc xiǎo xīn guò mǎ lù. 小心过马路
226 马上 mǎshàng lập tức, ngay wǒ mǎ shàng fù kuǎn. 我马上付款
227 ma từ để hỏi nǐ yào hē shuǐ ma? 你要喝水吗?
228 mǎi mua nǐ yào mǎi shén me? 你要买什么?
229 màn chậm, từ từ màn yī diǎn. 慢一点
230 máng bận, bận rộn nǐ máng ma? 你忙吗?
231 máo lượng từ zhè bēi chá bā kuài wǔ máo. 这杯茶八块五毛
232 méi không tā méi xī yān. 他没吸烟
233 没关系 méi guānxi không sao méi guān xi. 没关系
234 没什么 méi shénme không có gì méi shén me. 没什么
235 没事儿 méi//shìr không có việc gì méi shìr. 没事儿
236 没有 méi·yǒu không có zhè lǐ méi yǒu chāo shì. 这里没有超市
237 妹妹|妹 mèimei|mèi em gái wǒ mèi mei bā suì le. 我妹妹八岁了
238 mén cửa nǐ suǒ mén le ma? 你锁门了吗?
239 门口 ménkǒu cửa, cổng bié zài mén kǒu wài miàn tíng chē. 别在门口外面停车
240 门票 ménpiào vé vào cửa mén piào duō shao qián? 门票多少钱?
241 们(朋友们) men(péngyǒumen) từ chỉ số nhiều wǒ xǐ huan hé péng you men yī qǐ liáo tiān. 我喜欢和朋友们一起聊天
242 米饭 mǐfàn cơm tā chī le sān wǎn mǐ fàn. 他吃了三碗米饭
243 面包 miànbāo bánh mì nǐ huì kǎo miàn bāo ma? 你会烤面包吗?
244 面条儿 miàntiáor mì sợi nǐ xiǎng chī miàn tiáor ma? 你想吃面条儿吗?
245 名字 míngzi tên nǐ jiào shén me míng zi? 你叫什么名字?
246 明白 míngbai biết, hiểu wǒ bù míng bai. 我不明白
247 明年 míngnián năm sau, năm tā míng nián jié hūn. 他明年结婚
248 明天 míngtiān ngày mai míng tiān jiàn. 明天见
249 lấy, cầm nǐ ná hù zhào le ma? 你拿护照了吗?
250 nào nǐ yào nǎ gè? 你要哪个?
251 哪里 nǎ·lǐ đâu, ở đâu, ở chỗ nào nǐ zài nǎ lǐ? 你在哪里?
252 哪儿 nǎr đâu, ở đâu nǐ zhù zài nǎr? 你住在哪儿?
253 哪些 nǎxiē những … nào nǎ xiē shì nǐ de? 哪些是你的?
254 那(代) kia, ấy, vậy, vậy thì nà shì shén me? 那是什么?
255 那边 nàbiān bên kia tú shū guǎn zài nà bian. 图书馆在那边
256 那里 nà·lǐ ở đó, nơi đó nà lǐ de tiān qì zěn me yàng? 那里的天气怎么样?
257 那儿 nàr ở đó, nơi đó nàr de tián diǎn hěn hǎo chī. 那儿的甜点很好吃
258 那些 nàxiē những … ấy, những nà xiē tián diǎn wǒ dōu xǐ huan. 那些甜点我都喜欢
259 nǎi sữa nǐ xǐ huan hē nǎi chá? 你喜欢喝奶茶?
260 奶奶 nǎinai bà nội, bà tā shì yóu nǎi nai dài dà de. 他是由奶奶带大的
261 nán nam (giới tính nam) yī yuàn lǐ nán hù shì hěn shǎo. 医院里男护士很少
262 男孩儿 nánháir bạn bé nà gè nán háir zhēn kě ài. 那个男孩儿真可爱
263 男朋友 nánpéngyǒu bạn trai tā yǒu nán péng you ma? 她有男朋友吗?
264 男人 nánrén con trai, đàn ông nà gè nán rén shì shéi? 那个男人是谁?
265 男生 nánshēng nam sinh, học sinh nam nà gè nán shēng hěn gāo. 那个男生很高
266 nán nam tā de fáng jiān cháo nán. 他的房间朝南
267 南边 nánbian phía nam chāo shì zài jiǔ diàn nán bian. 超市在酒店南边
268 nán khó nǐ jué de hàn yǔ nán ma? 你觉得汉语难吗?
269 ne đâu, thế, nhỉ, vậy… wǒ yào hē kā fēi, nǐ ne? 我要喝咖啡,你呢?
270 néng có thể tā néng lái. 他能来
271 anh, chị, bạn, … nǐ yǒu xiǎo hái ma? 你有小孩吗?
272 你们 nǐmen các anh, các chị, các bạn nǐ men dōu shì xué sheng ma? 你们都是学生吗?
273 nián năm tā lái zhōng guó wǔ nián le. 他来中国五年了
274 nín ngài, ông, bà (thể hiệntrọng) nín shì nǎ wèi? 您是哪位?
275 牛奶 niúnǎi sữa bò bīng xiāng lǐ méi yǒu niú nǎi le. 冰箱里没有牛奶了
276 nữ (giới tính nữ) wǒ men xué xiào yǒu hěn duō nǚ lǎo shī. 我们学校有很多女老师
277 女儿 nǚ’ér con gái nǐ de nǚ’ér jǐ suì le? 你的女儿几岁了?
278 女孩儿 nǚháir cô bé nǐ rèn shi nà gè nǚ háir ma? 你认识那个女孩儿吗?
279 女朋友 nǚpéngyǒu bạn gái nǐ yǒu nǚ péng you ma? 你有女朋友吗?
280 女人 nǚrén con gái, phụ nữ nà gè nǚ rén shì shéi? 那个女人是谁?
281 女生 nǚshēng nữ sinh, học sinh nữ nà gè nǚ shēng hěn piào liang. 那个女生很漂亮
282 旁边 pángbiān bên cạnh kā fēi guǎn zài jiàn shēn fáng páng biān. 咖啡馆在健身房旁边
283 pǎo chạy tā pǎo de kuài 他跑得快
284 朋友 péngyǒu bạn, bạn bè zhè shì wǒ de péng you. 这是我的朋友
285 piào vé, phiếu nǐ mǎi piào le ma? 你买票了吗?
286 số 7 wǒ yào xiū xi qī tiān. 我要休息七天
287 dậy wǒ míng tiān yào zǎo qǐ. 我明天要早起
288 起床 qǐ//chuáng thức dậy, ngủ dậy nǐ tōng cháng jǐ diǎn qǐ chuáng? 你通常几点起床?
289 起来 qǐ//·lái ngồi dậy, đứng đậy, thức kuài qǐ lái! yǐ jīng shí yī diǎn le. 快起来!已经十一点了
290 汽车 qìchē ôtô, xe hơi mǎ lù shàng yǒu hěn duō qì chē. 马路上有很多汽车
291 qián trước nǐ de bāo guǒ zài mén qián. 你的包裹在门前
292 前边 qiánbian phía trước jiǔ diàn qián bian yǒu yī gè gōng yuán. 酒店前边有一个公园
293 前天 qiántiān hôm kia, hôm wǒ qián tiān gěi tā fā le yóu jiàn. 我前天给他发了邮件
294 qián tiền wǒ méi yǒu qián. 我没有钱
295 钱包 qiánbāo ví tiền wǒ de qián bāo zài chē lǐ. 我的钱包在车里
296 qǐng mời qǐng huí dá. 请回答
297 请假 qǐng//jià xin nghỉ phép wǒ míng tiān xū yào qǐng jià. 我明天需要请假
298 请进 qǐng mời vào qǐng jìn. 请进
299 请问 qǐngwèn xin hỏi qǐng wèn dì tiě zhàn zài nǎ lǐ? 请问地铁站在哪里?
300 请坐 qǐng mời ngồi qǐng zuò. 请坐
301 qiú quả bóng zhè shì shén me qiú? 这是什么球?
302 đi tā qù nǎ lǐ le? 他去哪里了?
303 去年 qùnián năm ngoái, năm tā qù nián jié hūn le. 他去年结婚了
304 nóng tài rè le! 太热了! It’s too hot!
305 rén người dì tiě shàng yǒu hěn duō rén. 地铁上有很多人
306 认识 rènshi biết, quen nǐ rèn shi tā ma? 你认识他吗?
307 认真 rènzhēn nghiêm túc, chăm wǒ shì rèn zhēn de. 我是认真的
308 ngày jīn tiān shì shí yuè yī rì. 今天是十月一日
309 日期 rìqī ngày (xác định) hūn lǐ de rì qī dìng le ma? 婚礼的日期定了吗?
310 ròu thịt nǐ xǐ huan chī ròu ma? 你喜欢吃肉吗?
311 sān số 3 wǒ yǒu sān tái shǒu jī. 我有三台手机
312 shān núi zhè zuò shān hěn měi. 这座山很美
313 商场 shāngchǎng trung tâm thương mại nǐ jiā fù jìn yǒu shāng chǎng ma? 你家附近有商场吗?
314 商店 shāngdiàn tiệm tạp hóa, cửa hàng nǐ xiǎng kāi yī jiā shāng diàn ma? 你想开一家商店吗?
315 shàng trên zhuō shàng yǒu yī xiē miàn bāo. 桌上有一些面包
316 上班 shàng//bān đi làm nǐ tōng cháng jǐ diǎn shàng bān? 你通常几点上班?
317 上边 shàngbiān bên trên nǐ de shū zài bīng xiāng shàng bian. 你的书在冰箱上边
318 上车 shàngchē lên xe nǐ shàng chē le ma? 你上车了吗?
319 上次 shàngcì lần trước nǐ shàng cì chī zhōng guó cài shì shén me shí hou? 你上次吃中国菜是什么时候?
320 上课 shàngkè vào lớp, đi học nǐ jīn tiān yào shàng kè ma? 你今天要上课吗?
321 上网 shàngwǎng lên mạng nǐ měi tiān shàng wǎng ma? 你每天上网吗?
322 上午 shàngwǔ buổi sáng nǐ míng tiān shàng wǔ yǒu kòng ma? 你明天上午有空吗
323 上学 shàngxué (đang) đi học nǐ zài nǎ lǐ shàng xué? 你在哪里上学?
324 shǎo ít, thiếu qǐng shǎo fàng dà suàn. 请少放大蒜
325 shéi ai shéi zài qiāo mén? 谁在敲门?
326 身上 shēnshang trên người tā shēn shang yǒu yī zhǐ zhī zhū. 他身上有一只蜘蛛
327 身体 shēntǐ cơ thể, sức khỏe nǐ de shēn tǐ zěn me yàng? 你的身体怎么样?
328 什么 shénme cái gì nǐ xiǎng chī shén me? 你想吃什么?
329 生病 shēngbìng đổ bệnh, bị ốm tā méi shēng bìng. 他没生病
330 生气 shēngqì tức giận bié shēng qì. 别生气
331 生日 shēngrì ngày sinh nhật shēng rì kuài lè! 生日快乐!
332 shí số 10 nǐ xiǎng xiū xi shí tiān ma? 你想休息十天吗?
333 时候 shíhòu thời gian, lúc nà gè shí hou wǒ bù rèn shi tā. 那个时候我不认识他
334 时间 shíjiān thời gian nǐ yǒu shí jiān ma? 你有时间吗?
335 shì chuyện, việc zhè jiàn shì hěn fù zá. 这件事很复杂
336 shì thử wǒ kě yǐ shì yí xià xié zi ma? 我可以试一下鞋子吗?
337 shì thì. là nǐ shì xué sheng ma? 你是学生吗?
338 是不是 shìbùshì có phải hay không tā shì bú shì lǎo bǎn? 他是不是老板?
339 shǒu tay wǒ yào xǐ shǒu. 我要洗手
340 手机 shǒujī điện thoại di động wǒ de shǒu jī méi diàn le. 我的手机没电了
341 shū sách nǐ xǐ huan kàn shén me shū? 你喜欢看什么书?
342 书包 shūbāo cặp sách nǐ de shū bāo lǐ yǒu shén me? 你的书包里有什么?
343 书店 shūdiàn cửa hàng sách, tiệm zhè jiā shū diàn yíng yè èr shí sì xiǎo shí. 这家书店营业二十四小时
344 shù cây zhè shì shén me shù? 这是什么树?
345 shuǐ nước nǐ měi tiān hē jǐ bēi shuǐ? 你每天喝几杯水?
346 水果 shuǐguǒ nước hoa quả. nước ép nǐ zuì xǐ huan chī shén me shuǐ guǒ? 你最喜欢吃什么水果?
347 shuì ngủ nǐ měi tiān shuì duō shao gè xiǎo shí? 你每天睡多少个小时?
348 睡觉 shuìjiào ngủ nǐ jǐ diǎn shuì jiào? 你几点睡觉?
349 shuō nói nǐ huì shuō hàn yǔ ma? 你会说汉语吗?
350 说话 shuōhuà nói, trò chuyện bié shuō huà. 别说话
351 số 4 tā hē le sì píng kě lè. 他喝了四瓶可乐
352 sòng tặng, đưa cho nǐ kě yǐ sòng gěi wǒ ma? 你可以送给我吗?
353 suì tuổi wǒ gē ge sān shí suì le. 我哥哥三十岁了
354 anh ấy, ông ấy (ngôi 3nam) nǐ tǎo yàn tā ma? 你讨厌他吗?
355 他们 tāmen các anh ấy, bọn họ (nam) tā men shì tóng xué. 他们是同学
356 cô ấy, bà ấy (ngôi 3 tā shì wǒ nǚ péng you. 她是我女朋友
357 她们 tāmen các cô ấy tā men shì shuāng bāo tāi. 她们是双胞胎
358 tài quá tài xiǎo le. 太小了
359 tiān trời wǒ yào chū chāi shí tiān. 我要出差十天
360 天气 tiānqì thời tiết jīn tiān tiān qì zhēn hǎo. 今天天气真好
361 tīng nghe nǐ xǐ huan tīng zhōng wén gē ma? 你喜欢听中文歌吗?
362 听到 tīngdào nghe thấy nǐ tīng dào le ma? 你听到了吗?
363 听见 tīngjiàn nghe thấy nǐ tīng jiàn léi shēng le ma? 你听见雷声了吗?
364 听写 tīngxiě nghe viết wǒ men yào tīng xiě shēng cí. 我们要听写生词
365 同学 tóngxué bạn học tā shì wǒ de dà xué tóng xué. 她是我的大学同学
366 图书馆 túshūguǎn thư viện tú shū guǎn zài nǎ lǐ? 图书馆在哪里?
367 wài ngoài nǐ de pī sà zài mén wài. 你的披萨在门外
368 外边 wàibiān bên ngoài wài bian fēng hěn dà. 外边风很大
369 外国 wàiguó nước ngoài nǐ xǐ huan kàn wài guó diàn yǐng ma? 你喜欢看外国电影吗?
370 外语 wàiyǔ tiếng nước ngoài, ngoại ngữ nǐ xiǎng xué shén me wài yǔ? 你想学什么外语?
371 玩儿 wánr chơi wǒ men yī qǐ wánr ba! 我们一起玩儿吧!
372 wǎn buổi tối, muộn tài wǎn le. 太晚了
373 晚饭 wǎnfàn cơm tối, bữa tối wǎn fàn zuò hǎo le. 晚饭做好了
374 晚上 wǎnshang buổi tối wǎn shang hǎo! 晚上好!
375 网上 wǎng trên mạng wǒ men shì zài wǎng shàng rèn shi de. 我们是在网上认识的
376 网友 wǎngyǒu bạn trên mạng tā yǒu hěn duō wǎng yǒu. 他有很多网友
377 wàng quên bié wàng le mǎi miàn bāo. 别忘了买面包
378 忘记 wàngjì quên, quên mất wǒ bù huì wàng jì de. 我不会忘记的
379 wèn hỏi nǐ kě yǐ wèn lǎo shī. 你可以问老师
380 tôi, tớ, bạn (ngôi thứ nǐ ài wǒ ma? 你爱我吗?
381 我们 wǒmen chúng ta (nhiều người) wǒ men dōu shuō zhōng wén. 我们会说中文
382 số 5 tā xué zhōng wén wǔ nián le. 他学中文五年了
383 午饭 wǔfàn bữa trưa nǐ chī wǔ fàn le ma? 你吃午饭了吗?
384 西 tây tā de fáng zi cháo xī. 他的房子朝西
385 西边 xībian phía tây yī yuàn zài xué xiào xī bian. 医院在学校西边
386 rửa nǐ kě yǐ bāng wǒ xǐ chē ma? 你可以帮我洗车吗?
387 洗手间 xǐshǒujiān nhà vệ sinh xǐ shǒu jiān zài èr lóu. 洗手间在二楼
388 喜欢 xǐhuān thích, được yêu thích nǐ xǐ huan chī shén me? 你喜欢吃什么?
389 下(名、动) xià( xuống dưới bên dưới nǐ xià fēi jī le ma? 你下飞机了吗?
390 下班 xià//bān tan làm nǐ jǐ diǎn xià bān? 你几点下班?
391 下边 xiàbian bên dưới nǐ de bǐ zài zhuō zi xià bian. 你的笔在桌子下边
392 下车 xià xuống xe wǒ zài xià yí gè lù kǒu xià chē. 我在下一个路口下车
393 下次 xià lần kế tiếp, lần sau xià cì jiàn! 下次见! See you next time!
394 下课 xià//kè tan học nǐ jīn tiān jǐ diǎn xià kè? 你今天几点下课?
395 下午 xiàwǔ buổi chiều nǐ xià wǔ yǒu kòng ma? 你下午有空吗?
396 下雨 xià đổ mưa míng tiān huì xià yǔ. 明天会下雨
397 xiān trước wǒ men xiān zuò zuò yè, zài kàn diàn shì. 我们先做作业,再看电视
398 先生 xiānsheng quý ông (gọi tôn kính) nǐ shì gāo xiān sheng ma? 你是高先生吗?
399 现在 xiànzài hiện tại, bây giờ xiàn zài jǐ diǎn? 现在几点?
400 xiǎng muốn, suy nghĩ wǒ xū yào xiǎng yí xià. 我需要想一下
401 xiǎo nhỏ, bé wǒ de jiā hěn xiǎo. 我的家很小
402 小孩儿 xiǎoháir trẻ em nǐ yǒu xiǎo háir ma? 你有小孩儿吗?
403 小姐 xiǎojiě tiểu thư, cô, em zhè shì zhào xiǎo jiě. 这是赵小姐
404 小朋友 xiǎopéngyǒu trẻ em, bạn nhỏ nà gè xiǎo péng you hěn kě ài. 那个小朋友很可爱
405 小时 xiǎoshí tiếng, giờ đồng hồ nǐ měi tiān gōng zuò jǐ gè xiǎo shí? 你每天工作几个小时?
406 小学 xiǎoxué bậc tiểu học tā shì xiǎo xué lǎo shī. 她是小学老师
407 小学生 xiǎoxuéshēng học sinh tiểu học nà gè xiǎo xué shēng hěn gāo. 那个小学生很高
408 xiào cười tā zài xiào shén me? 他在笑什么?
409 xiě viết nǐ huì xiě hàn zì ma? 你会写汉字吗?
410 谢谢 xièxie cảm ơn xiè xie! 谢谢!
411 xīn mới zhè shì nǐ de xīn shǒu jī ma? 这是你的新手机吗?
412 新年 xīnnián năm mới xīn nián kuài lè! 新年快乐!
413 星期 xīngqī tuần, thứ wǒ xià gè xīng qī yào bān jiā. 我下个星期要搬家
414 星期日 xīngqīrì chủ nhật wǒ zhè gè xīng qī rì yǒu zhōng wén kè. 我这个星期日有中文课
415 星期天 xīngqītiān chủ nhật nǐ zhè gè xīng qī tiān yǒu kòng ma? 你这个星期天有空吗?
416 xíng được, ổn xíng ma? 行吗?
417 休息 xiūxi nghỉ ngơi nǐ yào xiū xi ma? 你要休息吗?
418 xué học nǐ xué zhōng wén duō jiǔ le? 你学中文多久了?
419 学生 xué·shēng học sinh, sinh viên tā shì yí gè hǎo xué sheng. 他是一个好学生
420 学习 xuéxí học tập nǐ xiǎng xué xí ma? 你想学习吗?
421 学校 xuéxiào trường học zhè gè xué xiào zěn me yàng? 这个学校怎么样?
422 学院 xuéyuàn học viện zhè gè xué yuàn dà ma? 这个学院大吗?
423 要(动) yào muốn, cần, phải nǐ yào chī qiǎo kè lì ma? 你要吃巧克力吗?
424 爷爷 yéye ông nội, ông wǒ yé ye tuì xiū le. 我爷爷退休了
425 cũng wǒ yě xǐ huan tiào wǔ. 我也喜欢跳舞
426 trang dì jǐ yè? 第几页?
427 số 1 lì xī lǜ shì bǎi fēn zhī yī. 利息率是百分之一
428 衣服 yīfu quần áo zhè jiàn yī fu de zhì liàng hěn hǎo. 这件衣服的质量很好
429 医生 yīshēng bác sĩ tā shì yī shēng. 他是医生
430 医院 yīyuàn bệnh viện fù jìn yǒu yī yuàn ma? 附近有医院吗?
431 一半 yíbàn một nửa zhè shì nǐ de yí bàn. 这是你的一半
432 一会儿 yíhuìr một chốc, một lát qǐng děng yí huìr. 请等一会儿
433 一块儿 yíkuàir cùng nơi, cùng chỗ, cùng wǒ men yí kuàir wán ba! 我们一块儿玩吧!
434 一下儿 yíxiàr một lát, một lúc nǐ kě yǐ zhào gù yí xiàr bǎo bǎo ma? 你可以照顾一下儿宝宝吗?
435 一样 yíyàng giống nhau, như nhau tā men yí yàng gāo. 他们一样高
436 一边 yìbiān một bên, một mặt tā de tóu fa yì biān cháng, yì biān duǎn. 她的头发一边长,一边短
437 一点儿 yìdiǎnr một chút wǒ huì shuō yī diǎnr zhōng wén. 我会说一点儿中文
438 一起 yìqǐ cùng wǒ men yì qǐ qù lǚ xíng ba! 我们一起去旅行吧!
439 一些 yìxiē một ít, một chút tā mǎi le yì xiē yī fu. 他买了一些衣服
440 yòng dùng, sử dụng nǐ huì yòng kuài zi ma? 你会用筷子吗?
441 yǒu wǒ yǒu yí gè gē ge. 我有一个哥哥
442 有的 yǒude yǒu de rén xǐ huan mǐ fàn, yǒu de rén xǐ huan miàn tiáo. 有的人喜欢米饭,有的人喜欢面条
443 有名 yǒu//míng nổi tiếng tā hěn yǒu míng. 她很有名
444 有时候/有时 yǒushíhou| có lúc wǒ yǒu shí hou zài jiā zuò fàn. 我有时候在家做饭
445 有(一)些 yǒu(yì)xiē có một tí yǒu (yì) xiē rén xǐ huan shàng yè bān. 有(一)些人喜欢上夜班
446 有用 yǒuyòng có ích, có tác dụng nǐ jué de zhè gè shì pín yǒu yòng ma? 你觉得这个视频有用吗?
447 yòu bên phải wǒ de yòu shǒu shòu shāng le. 我的右手受伤了
448 右边 yòubian phía bên phải jiǔ diàn zài chē zhàn de yòu bian. 酒店在车站的右边
449 mưa wǒ xǐ huan zài yǔ zhōng sàn bù. 我喜欢在雨中散步
450 yuán đồng (đơn vị tiền tệ) zhè tiáo kù zi wǔ bǎi yuán. 这条裤子五百元
451 yuǎn xa nǐ jiā lí dì tiě zhàn yuǎn ma? 你家离地铁站远吗?
452 yuè mặt trăng, tháng tā xué zhōng wén liù gè yuè le. 他学中文六个月了
453 zài lại zài zuò yí cì. 再做一次
454 再见 zàijiàn hẹn gặp lại/ Tạm zài jiàn! 再见!
455 zài đang, ở tại nǐ zài bàn gōng shì ma? 你在办公室吗?
456 在家 zàijiā ở nhà nǐ zài jiā ma? 你在家吗?
457 zǎo sớm wǒ yào zǎo shuì zǎo qǐ. 我要早睡早起
458 早饭 zǎofàn bữa sáng nǐ zǎo fàn chī le shén me? 你早饭吃了什么?
459 早上 zǎoshàng buổi sáng zǎo shang hǎo! 早上好!
460 怎么 zěnme làm sao, thế nào nǐ zhī dào zěn me zuò jiǎo zi ma? 你知道怎么做饺子吗?
461 站(名) zhàn bến, trạm wǒ zài huǒ chē zhàn děng nǐ. 我在火车站等你
462 zhǎo tìm wǒ zài zhǎo wǒ de shǒu jī. 我在找我的手机
463 找到 zhǎodào tìm thấy nǐ zhǎo dào gōng zuò le ma? 你找到工作了吗?
464 zhè này, đây zhè shì wǒ de shǒu jī. 这是我的手机
465 这边 zhèbiān bên này nǐ de jiào shì zài zhè biān. 你的教室在这边
466 这里 zhè·lǐ nơi đây zhè lǐ de cài hěn hǎo chī. 这里的菜很好吃
467 这儿 zhèr đây wǒ cháng cháng zài zhèr jiàn shēn. 我常常在这儿健身
468 这些 zhèxiē những cái này zhè xiē tián diǎn dōu shì nǐ zuò de ma? 这些甜点都是你做的吗?
469 zhe tā zhàn zhe. 他站着
470 zhēn thật là nǐ zhēn cōng ming. 你真聪明
471 真的 zhēnde Thật ư? Thật đó! zhè xīn wén shì zhēn de ma? 这新闻是真的吗?
472 正(副) zhèng khéo, chính,… wǒ zhèng kāi chē ne. 我正开车呢
473 正在 zhèngzài đang wǒ zhèng zài jiàn shēn. 我正在健身
474 知道 zhī·dào biết wǒ bù zhī dào. 我不知道
475 知识 zhīshì kiến thức tā de lì shǐ zhī shi hěn qiǎn bó. 他的历史知识很浅薄
476 zhōng giữa tā zài diàn yǐng zhōng yǎn yí gè mā ma. 她在电影中演一个妈妈
477 中国 Zhōngguó nước Trung Quốc nǐ qù guò zhōng guó ma? 你去过中国吗?
478 中间 zhōngjiān giữa wǒ de chē tíng zài zhōng jiān. 我的车停在中间
479 中文 Zhōngwén (văn tự) Tiếng Trung nǐ de zhōng wén zěn me yàng? 你的中文怎么样?
480 中午 zhōngwǔ buổi trưa wǒ men zhōng wǔ yī qǐ chī wǔ fàn ba! 我们中午一起吃午饭吧!
481 中学 zhōngxué cấp Trung học tā shì zhōng xué lǎo shī. 他是中学老师
482 中学生 zhōngxuéshēng học sinh Trung học nà gè zhōng xué shēng hěn gāo. 那个中学生很高
483 zhòng nặng wǒ de xíng lǐ hěn zhòng. 我的行李很重
484 重要 zhòngyào quan trọng hàn yǔ shēng diào hěn zhòng yào. 汉语声调很重要
485 zhù ở tại nǐ zhù zài nǎ lǐ? 你住在哪里?
486 准备 zhǔnbèi chuẩn bị wǒ yào zhǔn bèi wǎn fàn. 我要准备晚饭
487 桌子 zhuōzi cái bàn zhè zhāng zhuō zi duō cháng? 这张桌子多长?
488 chữ, chữ viết, văn tự zì xiě dé yúnzhěng . 字写得匀整
489 子(桌子) zi(zhuōzi) (量)cái qǐng gěi wǒ yī bǎ dāo zi hé chā zi. 请给我一把刀子和叉子
490 zǒu đi zǒu ba! 走吧!
491 走路 zǒu//lù đi đường, đi bộ tā cháng cháng zǒu lù qù xué xiào. 他常常走路去学校
492 zuì nhất, số một nǐ zuì xǐ huan nǎ gè jì jié? 你最喜欢哪个季节?
493 最好 zuìhǎo tốt nhất nǐ zuì hǎo de péng you shì shéi? 你最好的朋友是谁?
494 最后 zuìhòu cuối cùng, sau cùng jīn tiān shì zuì hòu yī tiān. 今天是最后一天
495 昨天 zuótiān hôm qua nǐ zuó tiān jiā bān le ma? 你昨天加班了吗?
496 zuǒ bên trái nǐ yòng zuǒ shǒu xiě zì ma? 你用左手写字吗?
497 左边 zuǒbiān bên trái tíng chē chǎng zài chāo shì de zuǒ bian. 停车场在超市的左边
498 zuò ngồi wǒ kě yǐ zuò zài zhè lǐ ma? 我可以坐在这里吗?
499 坐下 zuòxià ngồi xuống wǒ men zuò xià hē bēi chá ba. 我们坐下喝杯茶吧
500 zuò làm nǐ xià bān hòu yào zuò shén me? 你下班后要做什么?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0989513255